Integrale aanpak

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.

Integraal verduurzamen

De veehouderij heeft in de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen en de veehouderij integraal te verduurzamen. En er zijn meer kansen. Zeker als er voldoende praktijkrijpe maatregelen zijn die concreet aansluiten op de bedrijfsvoering en geen negatief effect hebben op onder meer dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang of biodiversiteit.

Samen met en voor de veehouderij

Het programma Integraal aanpakken is in 2020 gestart om deze kansen te identificeren. Het doel is om inzichten en werkbare maatregelen te bepalen waarmee veehouders hun bedrijf rendabel en toekomstgericht kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop. Een duurzame toekomst voor de veehouderij betekent immers dat ook andere noodzakelijke en maatschappelijke opgaven en doelen worden gehaald. De aanpak is erop gericht om veehouderbedrijven in Nederland op elke grondsoort, keuze te kunnen bieden voor passende maatregelen. Maatregen die ook de bedrijfsresultaten verbeteren.

Onderzoek, praktijkbedrijven en kennisverspreiding

De programmatische aanpak van Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. De komende jaren trekken overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen. Het onderzoek richt zich op integrale oplossingen in melkvee-, varkens en geitenhouderij. Specifiek voor de melkveehouderij is een Netwerk Praktijkbedrijven opgestart.

Oplossingen praktijkrijp maken

Het programma bouwt voort op onder meer de resultaten van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat uit de periode 2018-2020. Dit onderzoek laat zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de emissies in de periode naar 2030 (en daarna) verder te reduceren. Het is van belang om de komende jaren meer oplossingen praktijkrijp te maken en uit te testen, samen met veehouders. Dat is wat Integraal aanpakken gaat doen.

Brede samenwerking

Integraal aanpakken is een brede samenwerking. Het programma wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV. Het ministerie van LNV ondersteunt dit proces o.a. financieel met een 10-jarige programmatische totaalaanpak.