Integraal aanpakken van methaan & ammoniak in de veehouderij

Actueel

In het ‘Integraal aanpakken’ programma gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel is praktische maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Lees hier het laatste nieuws over het onderzoek.
Nieuws
Daniel Puente-Rodríguez, Bram Bos en Jan Vonk hebben samen met andere collega’s van Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar diverse combinaties van technieken om methaanemissie uit mest te verminderen. Het doel was om te komen tot werkbare oplossingen voor bestaande melkveestallen. De verschillende (bijna) praktijkrijpe technieken waren geïnstalleerd op melkveebedrijven en de effecten zijn bemeten met behulp van innovatieve technieken. De combinaties van maatregelen zijn niet alleen beoordeeld op hun technische potentie, maar op alle relevante aspecten. Daarbij is bekeken of technieken makkelijk zijn in te passen in de bedrijfsvoering, bedrijfseconomische haalbaarheid, en of er geen negatieve effecten zijn op ammoniak- en andere broeikasgasemissies, koe-gezondheid en dierenwelzijn of de gezondheid van veehouders en omwonenden. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV en onderdeel van het programma Integraal Aanpakken.
Integraal Aanpakken  

Integrale aanpak

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. En een goed toekomstperspectief voor de veehouderij.

Er zijn grote verschillen in de methaan en ammoniakuitstoot tussen boerenbedrijven. Dit wordt onder andere veroorzaakt omdat dieren, management en bijvoorbeeld graskwaliteit onderling verschillen. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan en ammoniak in de periode naar 2030 (en daarna) te reduceren.

De oplossingen volgen vier sporen:

  • Voerspoor: onderzoekt hoe voer en het totale rantsoen dat een dier vreet de emissies van methaan en ammoniak beïnvloeden.
  • Dierspoor: onderzoekt verschillen in de emissies tussen dieren. Verschillen voortkomend uit genetica (‘nature’) of het diermanagement (‘nurture’).
  • Mestspoor: onderzoekt hoe technische en managementoplossingen in de mestopslag en -aanwending kunnen voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan.
  • Stalspoor: onderzoek hoe technische en managementaanpassingen in de stal kunnen voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan.

Sectoren

De veehouderij in Nederland verduurzaamt voortdurend. In alle sectoren zijn stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen en de veehouderij integraal te verduurzamen.

Praktische maatregelen

Om aan de opgaven voor methaan en ammoniak te voldoen, gaat het ‘Integraal aanpakken’ programma samen met en voor veehouders praktische maatregelen identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen, de bedrijfsresultaten verbeteren en geen negatief effect hebben op onder meer dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang of biodiversiteit.

Integrale maatregelen dus, met voor elk bedrijf op elke grondsoort keuze voor passende maatregelen en die bijdragen aan een goed toekomstperspectief voor de veehouderij in Nederland.

Het onderzoek richt zich op integrale oplossingen in drie sectoren: melkvee-, varkens en geitenhouderij. Specifiek voor de melkveehouderij is een Netwerk Praktijkbedrijven gestart.

Uitgelicht

Infographics
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152355", "1152354" ]
Zie ook
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1152364", "1153056" ]

Nieuwsbrieven

Integraal Aanpakken

Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.

Netwerk Praktijkbedrijven

Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven gaan melkveehouders integraal aan de slag met het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Benieuwd naar de aanpak en oplossingsrichtingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.