Nieuws

Emissiereductie methaan, ammoniak en geur in varkensstallen met dagontmesting – het vervolg

Biggen in stal via Brand Portal WUR
Bron foto: ©WUR (Brand Portal WUR)
Samenvatting
  • Onderwerp
    emissiereductie, broeikasgassen, geur, varkensstal
  • Interessant voor
    varkenshouders, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers
Bekijk de bronnen
De Nederlandse veehouderij staat voor de uitdaging om zijn uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen als onderdeel van het Klimaatakkoord, met als doel een reductie van 49% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Methaan, dat ongeveer 20% bijdraagt aan het broeikaseffect, is een van de belangrijkste gassen die in de veehouderij worden uitgestoten, voor varkens met name door mestopslag. In een onderzoek door Paria Sefeedpari en Andre Aarnink van Wageningen Livestock Research wordt gezocht naar de beste methode om methaanemissies uit varkensmest bij de bron te reduceren.

Via een reeks van maatregelen van de De Hoeve Innovatie (DHI), een organisatie die verantwoordelijk is voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen de keten Duurzaam Varkensvlees, is het doel om het stalklimaat te verbeteren. Eén van deze maatregelen is het aanpakken van de emissies van methaan, ammoniak en geurcomponenten bij de bron door middel van een spoelsysteem, waarbij mest dagelijks uit een afdeling wordt verwijderd.

Doorbraak in methaanreductie

Om dit doel te behalen is in 2022 onderzoek gedaan naar reductie van methaan- ammoniak en geuremissies doormiddel van een spoelsysteem. Wageningen Livestock Research heeft uitgebreide emissiemetingen uitgevoerd op bedrijven die gebruiken maken van een spoeltechniek, waaruit blijkt dat de methaanemissies aanzienlijk worden verminderd door gebruik van deze techniek. Voor de verschillende diercategorieën waren de reductiepercentages zelfs hoger dan aanvankelijk werd verwacht, waarbij de vleesvarkens, gespeende biggen, en kraamzeugen gemiddeld een ongekende reductie van bijna 90% lieten zien.

De emissies van ammoniak en geur blijken in het onderzoek minder sterk te zijn verminderd dan voorzien, voornamelijk door praktische aanpassingen en operationele uitdagingen, waardoor het potentieel voor optimalisatie groot blijft. De minder dan verwachte reductie in deze categorieën wijst op de noodzaak voor verdere verfijning van het systeem en beter management.

Emissiereductie in waterkanalen

In het onderzoek uit 2022 werd aanbevolen om aandacht te besteden aan het waterkanaal van de mestput, om met een geringere verdunning toch een lage ammoniakemissie uit dit kanaal te bewerkstelligen. In 2023 is het vervolgonderzoek gestart met een specifieke focus op het realiseren van extra emissiereductie in de waterkanalen. Uit eerste resultaten blijkt dat zowel voor vleesvarkens als biggen nog hogere methaanreducties behaald kunnen worden door ook de waterkanalen te spoelen en frequent leeg te halen. De verwachting is dat door deze innovaties de methaanemissies uit de mest van varkens bijna volledig voorkomen kunnen worden. Verder blijkt dat bij de biggen ook een hogere reductie van ammoniakemissie mogelijk is door het spoelen van het waterkanaal. Deze eerste resultaten tonen de potentie van dagontmesting in varkensstallen voor de reductie van methaan en ammoniakemissies om zo niet alleen de milieu-impact te verlagen maar ook het stalklimaat te verbeteren.

Bronnen

(1)