Ammoniak

Niet alleen de emissie van methaan, maar ook de emissie van ammoniak is van belang als het gaat om een duurzame veehouderij in Nederland. Ammoniak is geen broeikasgas. Ammoniak (NH3) is een verbinding tussen stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is schadelijk voor het stalklimaat en draagt bij aan fijnstof. Ook zorgt ammoniak in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen.

Ammoniak in de veehouderij

Bronnen van ammoniak in Nederland zijn de landbouw, hobbybedrijven en particulieren die bemesten, bemeste natuurterreinen, verkeer, huishoudens en industrie. Ruim 80% van de uitstoot van ammoniak in Nederland is afkomstig van de landbouw.

Hoe ontstaat ammoniak?

Ammoniak ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten en mest en urine zich mengen in de stal (ongeveer 50%) en bij het aanwenden van (kunst)mest op het land (ongeveer 50%). Door ammoniak bij de bron aan te pakken, kunnen stappen worden gezet om de emissies van ammoniak in de veehouderij te verminderen. Een belangrijk reductiemaatregel is het voorkomen dat mest en urine mengen. Drie sporen, namelijk voer, stal en mest bieden kansen om ammoniak te verminderen en worden onderzocht.

In dit integrale aanpak project gaan we samen met veehouders aan de slag om meer oplossingen voor het integraal aanpakken van methaan en ammoniak praktijkrijp te maken.