Onderzoek naar het stalspoor

Met goed stalmanagement zijn de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Er zijn nu al maatregelen mogelijk, maar er lopen verschillende onderzoeken naar oplossingen voor de lange termijn. Deze oplossingen zijn nodig om richting 2050 de emissies te minimaliseren.

Subsidie aanvragen voor melkvee-, varkens-, kalver- en geitenbedrijf

Ondernemers hebben vaak innovatieve ideeën voor maatregelen of innovatieve oplossingen in de stal. Het ministerie van LNV heeft daarom een subsidieregeling in het leven geroepen voor nog niet-bewezen brongerichte integrale staloplossingen (de SBV-regeling). Met de innovatiemodule kan een veehouder samen met een onderzoeksorganisatie een nieuwe techniek of maatregel onderzoeken en ontwikkelen. Met de investeringsmodule kan je een bewezen innovatie installeren in de stal.

  Innovatieve concepten

  1. Ontwikkeling nieuwe vloeistofdichte vloer voor koe

  Op de Dairy Campus in Leeuwarden wordt momenteel een nieuw ontwerp vloeistofdichte vloer getest. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend: 85% van de urine loopt direct weg via de afvoergoot, en 62% van de mest wordt in een eerste werkgang verzameld door de robot. Het ontwerp is nog volop in ontwikkeling.

  2. Spoelen met water bij melkvee-, varkens-, kalveren- en geitenbedrijf

  Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken. De gemiddelde reductie van ammoniakemissie van twee afdelingen waarin gespoeld werd was 39%.

  Het gebruik van een forse hoeveelheid water blijkt, onder enkele voorwaarden, een duidelijk reducerend effect te hebben op de ammoniakemissie. Eind 2022 start nieuw praktijkonderzoek op melkveebedrijven op het gebied van spoelen met water. Daarbij wordt gezorgd voor goede metingen van de werkelijke emissies en goede registratie van de agrarische bedrijfsvoering en de verschillende parameters. Doel is om te komen tot genoeg data om het spoelen met water op te nemen als alom gerespecteerde oplossing voor emissiereductie. Spoelen met water biedt veel perspectief om emissies te verlagen.

  3. Stal van de Toekomst voor varkens

  In de Stal van de Toekomst van de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) in Valkenswaard wordt onderzoek gedaan naar tal van technieken en slimme oplossingen die een reducerend effect kunnen hebben op methaan- en ammoniakemissies uit de varkensstal. Uit voorlopige resultaten blijkt dat vooral dagontmesting resulteert in een enorme emissiereductie voor methaan, tot wel 90%. De metingen aan het geoptimaliseerde stalsysteem worden de komende tijd doorgezet om eenduidige resultaten te kunnen presenteren.

  4. Integrale emissiearme varkensstal

  Agrifirm heeft bij een bestaande varkensstal in Wanroij een onderzoek opgezet rond frequent spoelen van de mestkanalen met een ammoniakarme vloeistof. Op stalniveau vermindert de methaanemissie door het spoelen met een ammoniakarme vloeistof met circa 80-85%. Ook de geur neemt substantieel af. De reductie van ammoniakemissie bleef met 13% wat achter, maar tussentijdse metingen tonen echter aan dat preventieve maatregelen de uitstoot van ammoniak aanzienlijk verlagen.

  Aan de slag

  Wil je weten waar jij direct mee aan de slag kunt aan de hand van het stalspoor? Kijk dan hier.