Varkens

De afgelopen decennia heeft de varkenshouderij al flinke stappen gezet in integrale verduurzaming van de sector. Een integrale aanpak van de emissies van ammoniak en methaan is de opgave die er nu ligt.

Nederlandse varkenshouderij

In Nederland zijn ruim 4.000 varkenshouderijen te vinden. Op zo’n 1.400 hiervan worden zeugen gehouden, op ruim 2700 bedrijven vleesvarkens. Gezamenlijk houden zij ruim 6 miljoen varkens. Een wenkend toekomstperspectief is ook voor de varkenshouderij essentieel. En de uitdaging is groot. Maar er is voldoende potentie om de varkenshouderij verder te verduurzamen.

Samen reduceren

Als de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord voor de varkenshouderij worden uitgevoerd, kan in 2030 een CO2-emissiereductie worden bereikt van circa 0,4 megaton CO2-equivalenten per jaar.

Methaan en ammoniak in de varkenshouderij

Binnen de veehouderij is 14% van de uitstoot van methaan afkomstig uit de varkenshouderij. Methaanemissie in de varkenshouderij komt voornamelijk uit de mestopslagen en veel minder uit het dier zelf. Methaan is vooral een probleem bij de opslag van mest: ongeveer 20-25% van het methaan uit de veehouderij komt vanuit opgeslagen mest.

Naast methaan is de emissie van ammoniak van belang in de varkenshouderij. Emissie van ammoniak in de varkenshouderij vindt vooral plaats wanneer urine van een varken in contact komt met mest en lucht. Ammoniak is vooral een probleem in de stal: bij vermenging van mest en urine komt ammoniak vrij.

In de praktijk

Samen met veehouders en met de sector zoeken we in het programma Integraal Aanpakken naar kansen voor verdere verduurzaming. Het vakmanschap van de varkenshouder is van groot belang bij het verlagen van de methaan- en ammoniakemissies. We onderzoeken op dit moment reductieopties op vier sporen: voer, dier, stal en mest.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Op bezoek bij Hans Verhoeven

Bron: Integraal Aanpakken

Varkenshouder Hans Verhoeven vertelt hoe er op zijn bedrijf methaan- en ammoniakemissies worden gereduceerd en tegelijkertijd diergezondheid wordt bevorderd en duurzame energie wordt opgewekt.

Reductie in de varkenshouderij

Direct aan de slag met: