Nieuws

Voeradditieven om methaanemissies door melkvee te reduceren

Hoofden van koeien in een rij in een schuur tijdens de voedertijd, Clara Bastian
Bron foto: Clara Bastian, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    methaan, emissie, voer
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers
Bekijk de bronnen
Tijdens de COP26 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Methane Pledge, met als doel de methaanuitstoot tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van 2020. Een significante bron van methaanuitstoot in Nederland is afkomstig van koeien, die ongeveer 45% van de totale methaanemissie voor hun rekening nemen. Het voeren van additieven of vetsupplementen aan melkvee draagt bij aan de reductie van methaanuitstoot.

Op nationaal niveau wordt jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen berekend, maar het huidige model houdt nog geen rekening met het effect van voederadditieven en vetsupplementen op de methaanemissie door melkvee. Om dit gebrek aan data en de beperkingen van het model te verhelpen is het project “FACT-METH” gestart. Dit project, geïnitieerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en gefinancierd vanuit de Topsector Agri & Food, wordt uitgevoerd in samenwerking met FrieslandCampina C.V., DSM Nederland B.V., ZuivelNL, Wilmar Europe Holdings B.V. en Schils B.V. Het doel van “FACT-METH” is om nauwkeurigere data te verzamelen en het bestaande model te verbeteren door de impact van voederadditieven en vetsupplementen op de methaanuitstoot door melkvee mee te nemen.

Weinig aandacht voor voeradditieven

Additieven zijn stoffen die in kleine hoeveelheden aan het rantsoen worden toegevoegd om een specifieke werking te hebben, zonder bij te dragen aan de voedingswaarde die het dier nodig heeft (afgezien van vetsupplementen). Ondanks hun potentieel krijgen ze momenteel weinig aandacht in bestaande beoordelingsmethoden en nationale inventarisaties. Om dit probleem aan te pakken, hebben een aantal private bedrijven en Wageningen University & Research de handen ineengeslagen. Hun doel is om de bijdrage van voederadditieven aan de vermindering van methaanuitstoot bij melkkoeien te berekenen en op waarde in te schatten.

Effectiviteit van additieven

Het project bestaat uit drie belangrijke onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een promotieonderzoek dat zich richt op het kwantificeren van het werkingsmechanisme van voederadditieven en vetsupplementen door middel van modellering. Hierbij is er vooral aandacht voor het verbeteren van de weergave van de variatie in de effectiviteit van deze additieven. Een bestaand model, dat momenteel in de Nederlandse inventarisatie voor broeikasgas- en ammoniakemissies wordt gebruikt, zal hiervoor worden uitgebreid.

Voerproef

Het tweede onderdeel bestaat uit een omvangrijke voerproef die worden uitgevoerd op de Dairy Campus. In deze proef wordt het effect van verschillende combinaties van voederadditieven en supplementen op de methaanemissie door pensfermentatie in melkvee onderzocht. Momenteel ontbreekt dergelijke informatie, waardoor deze evaluatie waardevolle data zal opleveren. Dit stelt onderzoekers in staat om het model uit het eerste onderdeel van het project te toetsen en te verfijnen.

Inzichten delen

Het derde onderdeel richt zich op het verstrekken van informatie aan private partners, belanghebbenden in de zuivelketen en de Nederlandse overheid. Het doel is om de nieuwe inzichten te delen, zodat de nationale emissieregistratie en private berekeningssystemen zoals de KringloopWijzer verbeterd kunnen worden. Deze informatie zal helpen om de kennis en gegevens optimaal te benutten bij het beoordelen van de impact van voederadditieven en supplementen.

Dit project markeert een belangrijke stap vooruit in de inspanningen om methaanemissies in de melkveehouderij te verminderen en daarvoor ook een rekeninstrumentarium te hebben. FACT-METH draagt daarmee bij aan de bredere doelstellingen en het kunnen realiseren van de Global Methane Pledge.