Nieuws

Aanbieding nieuw meetprotocol aan de ministeries LNV en IenW

Samenvatting
 • Onderwerp
  stalemmissie, nieuw onderzoeksrapport
 • Interessant voor
  bedrijfsadviseurs, beleidsmakers, veehouders
Bekijk de bronnen
Het vernieuwde meetprotocol is aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Albert Winkel van Wageningen Livestock Research heeft vanuit zijn rol als landelijk coördinator emissiemonitoring het rapport overhandigd aan Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Dit was tijdens het landelijk symposium Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren in Ede op donderdag 25 januari 2024.

Het vernieuwde meetprotocol is opgesteld door een werkgroep van wetenschappelijke experts van Wageningen Livestock Research, TNO, Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en VITO.

Het vernieuwde meetprotocol heeft tot doel bij te dragen aan kwaliteitsvolle metingen van emissies: in fieldlabs en onderzoek, bij meetcampagnes t.b.v. een algemene erkenning (emissiefactor) en bij emissiemonitoring in het kader van een doelvoorschriftvergunning.

De taken van de landelijke coördinatie stalmeetmethoden:

 • Het realiseren van een landelijke stalsensor onderzoeksfaciliteit waar sensoren worden onderzocht die ingezet worden door fieldlabs, sensorproducenten en aanbieders van emissiemonitoring. De faciliteit bestaat uit drie onderzoeksomgevingen: een melkveestal (lage concentraties van stof en gassen), een varkensstal (middelhoge concentraties van stof, hoge concentraties van gassen) en een pluimveestal (hoge concentraties van stof en gassen). De nadruk ligt op sensorontwikkeling;
 • Het vertalen van kennis over meetmethodes en ervaringen uit fieldlabs naar een landelijk protocol emissiemonitoring. Dit protocol schrijft voor hoe aanbieders de dienst van emissiemonitoring op een goede manier kunnen uitvoeren;
 • Het scheppen van gedetailleerd overzicht van alle relevante projecten (waaronder fieldlabs) en bijbehorende doelstellingen en activiteiten;
 • Het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende projecten om de kwaliteit, efficiëntie en de positieve impact van de projecten (waaronder fieldlabs) te maximaliseren;
 • Het adviseren van de Rijksoverheid, decentrale overheden en fieldlabs over vragen over meetmethoden voor emissiemonitoring en doelvoorschriften.

Over Albert Winkel

Albert Winkel is werkzaam bij Wageningen Livestock Research als onderzoeker/projectleider op het gebied van veehouderijemissies in relatie tot milieu en volksgezondheid. Hij heeft een achtergrond in Dierwetenschappen en promoveerde op fijnstofuitstoot uit de veehouderij. Albert en zijn team hebben veel ervaring met het meten van fijnstof/bioaerosolen, geur, ammoniak en broeikasgassen in de veehouderij.

Foto: Albert Winkel overhandigd onderzoeksrapport aan Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, 2024