Nieuws

De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Stalsystemen, Emissiereductie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.

De integrale aanpak bestaat uit onderzoek naar voer-, dier- en managementoplossingen om emissies te verminderen. Daarnaast loopt er onderzoek naar de emissies uit stallen en mestopslagen. Er lopen bijvoorbeeld in dit kader pilots en demo’s waarbij veehouders en onderzoekers oplossingen in de praktijk testen.

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen en stalsystemen (Sbv-regeling) is door LNV  ingesteld voor veehouders die zelf ook aan de slag willen met ideeën voor oplossingen die zorgen voor minder emissies. Dat kan gaan om ideeën voor staltechnieken, maar ook om voer- en managementoplossingen. In de Sbv-regeling heeft het ministerie van LNV minimale eisen geformuleerd voor een subsidieaanvraag in 2021. Daarnaast heeft het ministerie van LNV streefwaarden geformuleerd voor reductie van de emissies uit stalsystemen per 2030. Hiermee geeft het ministerie richting aan innovatie.

In de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen en stalsystemen zijn de volgende streefwaarden opgenomen voor 2030.

De bovengenoemde percentages behelzen een reductie ten opzichte van bepaalde referentiewaarde per diercategorie. Deze referentiewaarden betreffen de hoogte van de emissie die zonder investeringen en managementmaatregelen vanuit het stalsysteem voortkomt.