Nieuws

Directeur Nevedi: “Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk”

Veevoer - Foto: Eddy Teenstra
Bron foto: Eddy Teenstra, Veevoer (Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Interview Henk Flipsen
  • Interessant voor
    Veehouders
Het gebruik van co-producten uit de levensmiddelenindustrie en andere reststromen die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie is al lang gemeengoed in de Nederlandse veehouderij. Maar er is meer inspanning nodig om in te kunnen spelen op vraagstukken als een groeiende wereldbevolking, een kleinere afhankelijkheid van overzeese grondstoffen en het terugdringen van landgebruik voor de teelt van diervoedergewassen.

Ketenbreed wordt nagedacht over hoe we kringlopen nog beter kunnen sluiten en hoe we efficiënter om kunnen gaan met onze resources. Ook liggen er nog volop kansen om verliezen uit de ‘voer-mest-voedsel-kringlopen’ te beperken.

“Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk”

Nevedi draagt bij aan deze verkenning en werkt samen met ketenpartners, NGO’s, kennisinstellingen en de overheid aan een gemeenschappelijk begrippenkader voor circulair diervoer. Zo’n kader is een belangrijk instrument voor alle sectoren en ketenpartners om een sprong voorwaarts te maken in het sluiten van kringlopen. Daarom hecht Nevedi er waarde aan om zo’n begrippenkader tot stand te laten komen met inbreng van verschillende disciplines, zodat de implementatie en toepassing straks vlot verloopt en we snel vooruit gang boeken in het meer kringloopwaardig maken van ons voedselsysteem.

“Voersamenstelling biedt perspectief om emissies te reduceren. Boer en diervoerbedrijf kunnen hierin de krachten nog meer bundelen.”

De ambitie om via voeding bij te dragen aan de reductie van de stikstofuitstoot uit de melkveehouderij is onlangs nog onderstreept. Nevedi-leden hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze verklaren hun klanten actief bij te zullen staan in het verlagen van het ruw eiwitgehalte in melkveerantsoenen. Een belangrijke, maar tegelijkertijd ook spannende opgave. Hoe vind je de balans tussen milieu, melkproductie en diergezondheid? Hier komt precisiewerk om de hoek kijken. Diervoerbedrijven gaan graag samen met hun klanten aan de slag om duurzaamheidsambities te realiseren. ‘Het voerspoor’ biedt zeker perspectief om emissies te reduceren. De kunst is om dat in balans met andere uitgangspunten voor de veehouder te doen. Uiteindelijk is het de veehouder die de beslissingen neemt op zijn eigen bedrijf.”