Nieuws

Even voorstellen: Integrale aanpak emissies veehouderij

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Integraal aanpakken
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Nederland heeft zich in het Klimaatakkoord verplicht om ambitieuze doelen te halen. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met 49% zijn verlaagd. Ook de veehouderij zal daaraan moeten bijdragen door de emissie van methaan te verkleinen. Naast het terugdringen van de methaanuitstoot ligt er ook een opgave om de emissie van ammoniak te beperken.

Duurzame toekomst

De Nederlandse veehouderij heeft de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen. Maar is meer mogelijk. Vanuit dat inzicht is in 2020 ‘Integraal aanpakken’ ontstaan: een totaalprogramma om aanvullende emissiebeperkende maatregelen in kaart te brengen, nieuwe maatregelen te ontwikkelen en op bedrijven te demonstreren. Doelstelling hierbij is om te komen tot praktijkgerichte oplossingen, die leiden tot en duurzame toekomst voor de veehouderij. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop: het terugdringen van methaan- én ammoniakemissies, met maatregelen die aansluiten op de bedrijfsvoering en die geen negatief effect hebben op rentabiliteit, dierenwelzijn of biodiversiteit.

Onderzoek, praktijkbedrijven en kennisverspreiding

De programmatische aanpak van Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. De komende jaren trekken overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen. Het onderzoek richt zich op integrale oplossingen in de melkvee-, varkens-, kalver- en geitenhouderij. Specifiek voor de melkveehouderij is een Netwerk Praktijkbedrijven opgestart.

Brede samenwerking

Een breed samenwerkingsverband van ketenpartners heeft zich achter Integraal aanpakken geschaard. Het programma wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, CLM, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV. Een aantal andere partners is bij een van de projecten betrokken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is financier van het programma.