Nieuws

In gesprek met de Provinciale Staten van Limburg

Samenvatting
  • Regio
    Limburg
  • Onderwerp
    Emmissiereductie
  • Interessant voor
    Veehouders
Bekijk de bronnen
De provincies hebben een belangrijke rol op het gebied van ammoniak- en klimaatbeleid. Daarom organiseerde Integraal Aanpakken samen met de LLTB op vrijdag 21 januari een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Limburg. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van vijf politieke partijen en een vertegenwoordiger van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontact (LAJK) aanwezig.

De veehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak, in Nederland te verlagen. In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken dat de emissies van broeikasgassen zoals methaan in de veehouderij in 2030 met 1,2 tot 2,7 megaton CO2-equivalenten  zijn verminderd.

Vanuit deze opgave schetste projectcoördinator Harry Kager (S&P) hoe binnen Integraal Aanpakken gewerkt wordt aan het ontwikkelen van werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de veehouderij. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Sifra Bol van Wageningen Livestock Research gaf een heldere presentatie over de huidige onderzoeken naar emissiereductie via voer-, dier- en managementmaatregelen. Deze maatregelen hebben veel potentie om zowel emissies van ammoniak en methaan te reduceren als bij te dragen aan een positief bedrijfsresultaat. 

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en discussie. Er bleken veel vragen te zijn over de validatie van de nieuwe technieken, internationale samenwerking, handelingsperspectief en het meten met sensoren. Er ontstond een levendig en verhelderend gesprek als mooie afsluiting van deze informatieve bijeenkomst.

Deze activiteit vond plaats in het kader van het programma Integraal Aanpakken, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV. In de komende maanden organiseert het programma meer bijeenkomsten met Provinciale Staten in Nederland. Soms in een andere vorm, met andere sprekers of met een specifieke focus naar aanleiding van een verzoek vanuit de provincie. Via de nieuwsbrief en de website van Integraal Aanpakken wordt u daarover op de hoogte gehouden.