Nieuws

Informatiebijeenkomst Integraal Aanpakken - emissiereductie voor de Provincies

Samenvatting
  • Onderwerp
    Emmissiereductie
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Op 16 juni jl. is een informatiebijeenkomst over Integraal Aanpakken georganiseerd. Beleidsexperts en geïnteresseerde Statenleden van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland kregen meer te horen over hoe het reduceren van emissies in de praktijk plaatsvindt. De bijeenkomst vond plaats te Bunschoten-Spakenburg. Het melkveebedrijf van de familie Brouwer was beschikbaar voor het geven van meer uitleg bij reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissies in de praktijk. Als onderzoeksbedrijf binnen het project Netwerk Praktijkbedrijven meet Wageningen University & Research op dit bedrijf continu in de stal. De familie Brouwer en onderzoeker Annemieke Hol namen de bezoekers mee op een rondleiding over het bedrijf en gaven uitleg over de meettechnieken en de meetresultaten. Daarnaast werd een toelichting gegeven over Integraal Aanpakken, lopende onderzoeken en de praktische en goedkope reductiemogelijkheden.

De Nederlandse landbouwsector staat voor de opgave om emissies te reduceren. Het betreft niet alleen het reduceren van ammoniak maar ook methaan. Als onderdeel van de klimaatopgaven vraagt dit nieuwe kennis. De provincies spelen een belangrijke rol in deze opgave. De bijeenkomst werd vooral georganiseerd om hen te informeren over het ontstaan van emissies en daarmee een doorkijk te geven naar de kansen en mogelijkheden wat betreft de emissiereducties van ammoniak en methaan. De gelijktijdige aanpak van deze emissies staat centraal in het programma Integraal Aanpakken, dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Binnen dit programma trekken overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders samen op om nieuwe oplossingen te vinden en in de praktijk te testen en toe te passen.

Door de combinatie van inhoudelijke lezingen (Sifra Bol, Cathy van Dijk, Harry Kager), een demonstratie van meetapparatuur met uitleg bij de werking en uitkomsten (Annemieke Hol) en een rondleiding op het melkveebedrijf (familie Brouwer) kregen de vertegenwoordigers van de provincies een goed beeld van de praktijkonderzoeken die Wageningen Livestock Research en andere partijen momenteel uitvoeren. Daarbij werd benadrukt dat een integrale aanpak nodig is: een maatregel die ingrijpt op een bedrijfsonderdeel mag bijvoorbeeld niet leiden tot problemen elders op het bedrijf, mestkwaliteit- of samenstelling, of voor de bodem. Daarnaast kunnen juist ook voordelen behaald worden door voor maatregelen te kiezen die het ontstaan van emissies voorkomt, zoals voer- en diermaatregelen. Integraal Aanpakken kijkt naar alle type maatregelen, ook de maatregelen die emissies verminderen en anders van de nood een deugd maken in de vorm van benutten (methaangas). In het uiterste geval wordt gekeken naar het onschadelijk maken. Het is inmiddels een harde randvoorwaarde dat oplossingen gekozen worden die niet alleen stikstof, maar ook het broeikasgas methaan reduceren. De klimaatcrisis is immers ook aan het vergroten.

Het is duidelijk dat provincies juist nu geïnteresseerd zijn in slimme en praktische oplossingen om emissies te reduceren. In dit kader is besproken dat met minder eiwit in het rantsoen, minder jongvee, het toepassen van extra weidegang en het schoonhouden van de roostervloer al circa 40% aan emissies te reduceren valt in de melkveehouderij. Via maatregelen die goed bij de boer passen, is dus veel reductie te behalen. Binnen Netwerk Praktijkbedrijven wordt ervaring opgedaan hoe deze maatregelen uitwerken bij de verschillende bedrijven, elk bedrijf is anders en heeft een eigen regionale omgeving die van invloed is op de bedrijfsvoering. Daarbij wordt ook gekeken hoe deze oplossingen zowel meetellen voor de ondernemer zelf én meegenomen kunnen worden in de officiële cijfers.