Nieuws

Innovatiepark De Vlier initiatiefrijk op gebied integrale aanpak emissies

Samenvatting
  • Regio
    Noord-Brabant
  • Onderwerp
    Innovatiepark De Vlier, Integrale Aanpak Emmissies
  • Interessant voor
    Varkenshouder
Bekijk de bronnen
Tweeëneenhalf jaar geleden sloten vijf varkenshouders uit het Primair Agrarisch Gebied in Deurne de handen ineen om duurzaam ondernemerschap een flinke boost te geven. Het idee: een andere manier van mestverwerking, waarbij een brongerichte integrale aanpak centraal staat. Wat daar volgens hen voor nodig is? Een systeem van doelvergunningen.

Heel wat boeren zijn al actief bezig met toekomstbestendig ondernemerschap. Zo ook Innovatiepark De Vlier. Onder die naam timmert het collectief uit Deurne al enige tijd flink aan de weg. “We willen zo goed mogelijk met de tijd meegaan en hebben daar hele concrete ideeën over,” vertelt voorzitter Angelo Swinkels van Innovatie park De Vlier. Angelo, die samen met zijn zoon Marco het familiebedrijf Swipigs Farms runt, schetst de forse uitdaging waar hij en zijn collega-varkenshouders in Brabant voor staan: “Per 1 januari 2024 moeten alle bedrijven in Brabant aan de Brabantse verordening voldoen. Hierbij moet de uitstoot van ammoniak met 85% zijn gereduceerd, met behulp van stalsystemen die op de RAV-lijst staan (Regeling Ammoniak en Veehouderij, red).” En daar zit ‘m de crux, volgens Angelo: “Wij vinden dat er betere manieren zijn om de uitstoot aan te pakken, maar die staan niet op de RAV-lijst omdat ze nog onvoldoende onderzocht zouden zijn. Dus moeten we het nu verplicht met luchtwassers doen, waar verschillende nadelen aan kleven. Een luchtwasser doet niets voor de gezondheid van de dieren en mensen in de stal en vergroot de kans op forse brandschades. Daar willen we vanaf.”

Totaalplaatje

Angelo onderschrijft het belang van het terugdringen van ammoniakemissies, maar vindt dat veel breder gekeken moet worden. “We kijken liever naar het totaalplaatje, waarbij óók de uitstoot van methaan vermindert, de geur afneemt, het stalklimaat aanzienlijk verbetert, en het verbruik van energie en hulpstoffen afneemt.”

Een integrale aanpak dus, waarvoor de eerste stappen inmiddels zijn gezet. Angelo: “Het begint allemaal met meten. Want laten we eerlijk zijn: wat de werkelijke uitstoot en emissies zijn, is eigenlijk nog steeds volstrekt onduidelijk. Daarom willen we zélf gaan meten, met sensoren die een leverancier samen met ons ontwikkelt. En tegelijkertijd willen we aan de slag met de opvang van mest in mestkelders in een ammoniak- en geurarme vloeistof, waarbij alle mest wordt verwerkt. Binnen dat systeem wordt de mest dusdanig gerecycled dat we schoon water kunnen teruggeven aan het riviertje De Vlier en alleen de dikke fractie die overblijft hoeven af te voeren. Al deze stromen lopen via pijpleidingen tussen de vijf bedrijven, waardoor er veel minder transportbewegingen zijn. Dus ook minder C02-uitstoot.”

Doelvergunningen

Angelo beseft dat er nog wel een aantal hobbels te nemen zijn. “Om ons plan te kunnen realiseren, te kúnnen innoveren, moeten we een beroep doen op de hardheidsclausule. Het huidige vergunningensysteem mist de flexibiliteit die ondernemers nodig hebben om zelf te bepalen welke maatregelen ze willen toepassen. Onder je uitstootplafond blijven en aan je verplichtingen voldoen, dáár gaat het om. De manier waarop je dat doet, zou van ondergeschikt belang moeten zijn. Dat is ook precies de reden waarom wij naar een systeem van doelvergunningen toe willen. Een systeem dat ons écht de mogelijkheid biedt om emissies integraal en bij de bron aan te pakken.”

(Foto: De ondernemers van Innovatiepark de Vlier, v.l.n.r.: Marco Swinkels, voorzitter Angelo Swinkels, Iwan Gijsbers, Ron Koppens, Twan Koppens en Mario van den Berg. )