Menu
Nieuws

Integraal maatregelenpakket op sectorniveau kan reductie van 28% ammoniak emissie uit de melkveehouderij opleveren

Dit blijkt uit de doorrekening die Wageningen University & Research gemaakt heeft in opdracht van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank en NAJK. De opdrachtgevers hebben gevraagd om een integraal pakket aan maatregelen door te rekenen op verwachte reductie van ammoniakemissie uit de Nederlandse melkveehouderij, inclusief de bijbehorende economische consequenties. Bij de doorrekening is uitgegaan van een basisscenario rond de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse melkveesector waarbij het huidige beleid en gedrag worden voortgezet.

false