Nieuws

Integrale aanpak van emissie uit veehouderij

(Shutterstock)
De Nederlandse veehouderijsector heeft al flinke stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen, maar er kan meer. Het onderzoeksproject ‘Integraal aanpakken’ zoekt naar nieuwe kennis en maatregelen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen. Vandaag is een portal gelanceerd waar kennis gebundeld wordt.

In het klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. Voor de veehouderijsector betekent dit dat de uitstoot van broeikasgassen als methaan, maar ook van ammoniak, omlaag moet. Nu zijn er afgelopen jaren al flinke stappen gezet om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de veehouderij te verduurzamen.

Praktische maatregelen

Uit onderzoek blijkt dat je de uitstoot kunt verminderen door een aangepast voermanagement, andere stalsystemen of verbeterde mestopslag. Maar maatregelen werken elkaar soms tegen. Maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen kunnen juist leiden tot meer emissie van bijvoorbeeld methaan. Daarom is een integrale aanpak van de emissie van broeikasgassen en stikstof nodig.

Met dat idee is het programma ‘Integraal aanpakken’ in 2020 gestart. Doel is praktische maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Die maatregelen moeten passen bij een kringlooplandbouw en geen negatief effect hebben op bijvoorbeeld dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang of biodiversiteit. Kennis uit dat project wordt ontsloten via de portal ‘Integraal aanpakken’ die vandaag gelanceerd is.

Verschillen in emissie

Het project bouwt voort op kennis die uit eerdere onderzoeksprojecten is verkregen. Zo laten resultaten van het Onderzoek Veehouderij & Klimaat - dat in de periode 2018-2020 werd uitgevoerd - zien dat er veel verschillen in emissies worden gevonden bij veehouderijen. Er zijn verschillen die je kunt toeschrijven aan verschillende soorten voer, genetische verschillen tussen koeien, stal- en mestsystemen. Een online magazine, dat op 8 december verscheen, laat resultaten van dat onderzoek zien.

Het project ‘Integraal aanpakken’ wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.

Publicaties

(4)
Resultaten onderzoek Veehouderij & Klimaat, Samenvatting van de tussentijdse onderzoeksresultaten (E-magazine 8 december 2020) Nieuw project pakt ammoniak- en methaanemissie integraal aan (artikel Nieuwe Oogst augustus 2020) Excreties, stikstof en broeikasgas integraal aanpakken (artikel V-focus 2019) Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijk bedrijven. Op weg naar een bestendig bedrijf in 2030. Doe mee aan een integrale aanpak van ammoniak en methaan in de melkveehouderij (brochure 2020)