Nieuws

Interview Gerben Zijlstra (Beleidsmedewerker Bodem)

Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay
Bron foto: Elsemargriet, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Interview Gerben Zijlstra
  • Interessant voor
    Veehouders, loonwerkers en bedrijfsadviseurs
Integraal aanpakkn sprak met Gerben Zijlstra van Cumela over de reductie van methaan en ammoniak uitstoot in relatie tot de Cumelasector.

Hoe ziet u / Cumela de toekomst van de veehouderij in Nederland?

“De veehouderij in Nederland is een hele belangrijke sector. In economisch opzicht, voor de voorziening van kwalitatief hoogwaardig voedsel en voor het sluiten van kringlopen is de veehouderij onmisbaar. Ook voor de cumelasector is de veehouderij een heel belangrijke opdrachtgever en wij hebben een enorm gezamenlijk belang om op een duurzame en efficiënte manier te produceren. Op dit moment staat de veehouderij wel erg onder druk op gebied van stikstof, waterkwaliteit en -kwantiteit en bodembeheer. Wij zien kansen in oplossingen vanuit deze sector voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat en emissies.

Merkt u dat Integraal Aanpakken, de gelijktijdige reductie van methaan en ammoniak, leeft in de keten / de sector?

“Als ik voor de cumelasector spreek zie ik dat het zeker leeft. Maar het is een complex probleem! Onze sector is altijd bezig met innovatie en ontwikkelen van nieuwe technieken om emissies zoveel mogelijk terug te dringen. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar zeker op het gebied van mest gezien. Toch is de praktijk best weerbarstig. Er is best een gat tussen onderzoek en praktijk en ook wetgeving staat innovatie soms in de weg.

U zit als belangenbehartiger midden in het werkveld. Ziet u de sector veranderen, en zo ja, hoe?

“De sector verandert altijd. Dat is een vast gegeven in een innovatieve sector. De primaire sector en ook de cumelasector krijgen wel steeds meer te maken met een kritische houding vanuit de maatschappij en moeten transparanter werken. Wat niet verandert is de drive om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die voor ons liggen. Daarbij is samenwerking tussen de sectoren, onderzoek en ketenpartners belangrijk.

Ziet u een rol voor Cumela weggelegd als het gaat om het actief sturen / pleiten voor innovatie en technieken voor emissiereductie?

“De grootste winst voor reductie van methaan en ammoniak zal te halen zijn bij de bron, dus in het stalsysteem of bij de dieren. Dat ligt iets verder van onze sector af. Een goede benutting van bijvoorbeeld meststromen en reststromen en het voorkomen van emissie naar bodem lucht en water is wel een kernactiviteit van cumelabedrijven. Op dat gebied is Cumela al jaren intensief betrokken en dat zullen we ook zeker blijven doen. Onze sector heeft behoefte aan goede technieken die bewezen effect hebben op het voorkomen van emissie. Ook op het gebied van wet- en regelgeving zal nog het nodige moeten gebeuren. Cumela zal hierin proactief blijven optreden. Ook blijven we betrokken bij onderzoeksprogramma’s en waar we kunnen leveren