Nieuws

Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Mestverdunning, Emissie
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.

Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven wordt bij boeren op zandgrond drijfmest uitgereden met een zodenbemester. De mest wordt daarbij in verschillende verhoudingen verdund met water. Begin 2022 moet duidelijk worden welk voordeel dat heeft ten aanzien van de emissie bij gebruik van een zodenbemester, meldt Migchels.

Met een EC-meting, waarbij de geleidbaarheid wordt bepaald moet op termijn worden aangetoond of de mest op de juiste manier is verdund en dat aan de normen wordt voldaan. Deze borging is nu nog niet formeel geregeld.

Gedurende het project wordt aan de hand van een rekenmodel berekend wat de emissiefactor is bij het uitrijden van mest bij ‘minder drogend weer’. Het moment van uitrijden is van invloed op de emissie. Met behulp van app kunnen boeren zien welk moment met het oog op emissie het meest geschikt is om mest uit te rijden.

Bron: Mestverwaarding.nl