Nieuws

Nieuw onderzoek rondom microbioom en methaan gestart

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Microbioom, Methaan
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
In september 2019 is een nieuw onderzoek met de titel 'Microbioom: reductie van methaan en ammoniak uit de veestapel' van start gegaan. Hierin is aandacht voor de invloed van het microbioom op methaanemissie. Projectleider Leon Sebek van Wageningen Livestock Research ziet mogelijkheden om de uitstoot van methaan én ammoniak te reduceren door het microbioom van de koe te beïnvloeden. In zijn onderzoek combineert hij datasets en pilots om inzicht in het microbioom te krijgen.

Microbioom en methaan

Op 30 oktober kwamen vertegenwoordigers uit de veehouderij, zuivelsector, onderzoekers en het ministerie van LNV samen tijdens de startbijeenkomst van het onderzoek. Tijdens de bijeenkomst schetst Leon de relatie tussen methaanemissie en het microbioom: "In de pens en de darm van de koe wordt de enterische methaan gevormd. Het voedsel dat de koe eet wordt hier verteerd door bacteriën (microbioom), waarbij methaan ontstaat’’, legt Sebek uit. De methaanemissie is per ras en zelfs per koe zeer verschillend. "Uit metingen blijkt dat tussen ogenschijnlijk identieke koeien soms maar liefst tot 40% verschil in methaanemissie naar voren komt. Een deel van dit grote verschil is te verklaren met de kennis die er is, maar zo’n 25% blijft onverklaarbaar: hier liggen extra kansen voor methaanreductie’’, meent de onderzoeker.  

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek naar het microbioom bestaat uit drie onderdelen: het karakteriseren en meten van het microbioom in praktijkomstandigheden, oriënterend onderzoek naar de invloed van microbioom op ammoniakemissie en een experiment met het effect van methaanreducerend zeewier op het microbioom. Deze drie onderdelen lijken los van elkaar te staan, maar ze hebben wel een gemeenschappelijke deler: het zijn witte vlekken op het gebied van microbioom die veelbelovend zijn voor methaan- en ammoniakreductie.

Verwachte uitkomsten

Bedoeling is dat het nieuwe onderzoek het volgende gaat opleveren:

  • Een databank om meer inzicht te krijgen in de relaties tussen het microbioom, omgevingsfacturen en methaanemissie;
  • Meer kennis over mogelijkheden om door manipulatie van het microbioom de methaan- en ammoniakemissie tegelijkertijd te verlagen;
  • Inzicht in wat het microbioom doet wanneer je een reducerende maatregel treft (bv zeewier als voeradditief inzetten).

Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en is onderdeel van de zogenaamde Klimaatenvelop methaan 2019. In het kader van het Klimaatakkoord werkt het ministerie van LNV, in afstemming met sectororganisaties, aan reductie van broeikasgassen in de landbouw.

Auteur: Corlissa van Lohuizen, Schuttelaar & Partners

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid