Nieuws

Nieuwe generatie aan zet met ammoniak- en methaanemissiereductie via het voerspoor

Jonge boerin voedt koeien in de stal - JackF via iStock
Bron foto: JackF, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    reduceren emissies, voermanagement
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Vanuit verschillende doelstellingen zoals klimaat, natuur en volksgezondheid, moeten de komende jaren emissies van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij fors worden gereduceerd. Deze emissies kunnen, op relatief korte termijn, beïnvloed worden via het voer.

In het vierjarig project “Integrale aanpak ammoniak en methaan” wordt de focus gelegd op de nieuwe generatie veehouders en adviseurs, gefinancierd door Regieorgaan SIA. In dit project wordt door groene HBO’s, groene MBO’s, jonge melkveehouders en sectorpartners onderzocht wat er nodig is om melkveehouders nu en in de toekomst de juiste keuzes te laten maken om tot ammoniak- en methaanemissiereductie te komen. Hierbij ligt de nadruk op optimalisatie van graslandbeheer en rantsoenmanagement om te zorgen voor lagere ammoniak- en methaanemissie, beredeneerd vanuit de behoefte van de koe.

Praktische handvatten

Door samenwerking tussen docenten en studenten van onderwijsinstellingen, jonge melkveehouders en sectorpartners worden handelingsperspectieven uit wetenschappelijk onderzoek omgezet in praktische handvatten. Deze handvatten worden in de praktijk getoetst op melkveebedrijven met verschillende grondsoort en bedrijfsintensiteit en wordt rekening gehouden met onder andere de milieueffecten, inpasbaarheid in bedrijfsvoering en kosten.

Daarnaast wordt onderzocht wat huidige en toekomstige veehouders en adviseurs als kansen, drijfveren en barrières zien. Dit is cruciaal om hun motivatie om managementmaatregelen beslissingen wel of niet mee te nemen beter te begrijpen. Door middel van enquêtes, diepte-interviews en focusgroep bijeenkomsten wordt in beeld gebracht wat dit omvat. Door zowel participatief onderzoek samen met de veehouder en zijn/haar omgeving, als door onderwijs en training wordt onderzocht hoe een omslag in denken en handelen te bereiken is.

De uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald naar verschillende leerpakketten, die vervolgens worden aangeboden aan melkveehouders, docenten, studenten en sectorpartners. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

enquête over mind-set

Om inzicht te krijgen in hoe veehouderijstudenten, melkveehouders en hun sectorpartners kijken naar ammoniak- en methaanreductie via voermaatregelen is onderstaande enquête opgesteld. Dus ben je melkveehouder of sectorpartner of student met affiniteit voor melkveehouderij? Laat dan je mening weten in een onderzoek over emissie reducerende maatregelen in het voerspoor. Met de resultaten kunnen de onderzoekers onderwijsmateriaal maken waar in de praktijkbehoefte aan is.