Nieuws

Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies

Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock
Bron foto: Erik de Graaf, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Natuurinclusieve landbouw, Methaanemissie
 • Interessant voor
  Melkveehouder, Veehouder
Bekijk de bronnen
In september 2019 is een nieuw onderzoek gestart naar de invloed van natuurinclusief boeren op de emissie van ammoniak en methaan. Onderzoekers Leon Sebek en Gerard Michels van Wageningen Livestock Research zijn verantwoordelijk voor dit onderzoek met de titel 'Natuurinclusieve kringlooplandbouw: reductie enterisch methaan en ammoniak’. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van data en het in kaart brengen van het reductiepotentieel via een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de melkveehouderij.

Vertegenwoordigers van de landbouwsector, zuivelorganisaties, onderzoeksinstellingen en het ministerie van LNV kwamen op 30 oktober samen tijdens de startbijeenkomst van het onderzoek. Gerard Migchels legde tijdens de bijeenkomst het belang van het onderzoek uit: "Natuurinclusief boeren wordt steeds belangrijker in de melkveehouderij. De al ingezette ontwikkeling van het verrijken van gangbare landbouw met elementen uit de natuurinclusieve kringlooplandbouw zal uitgroeien tot een brede ontwikkeling op de Nederlandse melkveebedrijven. We weten nu nog niet wat dit betekent voor de emissie van methaan en ammoniak én de bedrijfsprestatie op het gebied van milieu.’’  

Verwachte uitkomsten

Het project is opgezet om data te generen over de impact van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies. Het project voor natuurinclusieve kringlooplandbouw heeft vier doelen:

 • Het vaststellen van de enterische methaanemissie en ammoniakemissie (TAN-excretie) door verkennend onderzoek en een voederproef;
 • Het onderzoeken van de reductiepotentie van methaan en ammoniak via scenario studies;
 • De informatie-uitwisseling met de praktijk door workshops en het inventariseren van ideeën;
 • Het samen met de praktijk evalueren van de projectresultaten en het controleren van de gebruikte rekenmodellen voor natuurinclusieve landbouw.

  Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en is onderdeel van de zogenaamde Klimaatenvelop methaan 2019. In het kader van het Klimaatakkoord werkt het ministerie van LNV, in afstemming met sectororganisaties, aan reductie van broeikasgassen in de landbouw.

  Auteur: Corlissa van Lohuizen, Schuttelaar & Partners

  Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid