Nieuws

Oplossingsrichtingen emissiereductie melkvee- en varkenshouderij in beeld

Bron foto: Eddy Teenstra, Koe in stal (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Emmissiereductie
  • Interessant voor
    Melkveehouders en varkenshouders
Bekijk de bronnen
Het ministerie van LNV heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een momentopname te maken van de huidige mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om te komen tot methaan en ammoniakreductie in de melkvee- en varkenshouderij. Het ging hierbij zowel om maatregelen die nu al toegepast kunnen worden als maatregelen die nog in ontwikkeling zijn. Veehouders hebben de afgelopen decennia de emissies van broeikasgassen en ammoniak reeds verminderd. Maar er zijn meer mogelijkheden om deze verder te reduceren. Zeker als er voldoende praktijkrijpe maatregelen worden ontwikkeld die aansluiten op de bedrijfsvoering, bijdragen aan betere verdiensten, dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang en/of biodiversiteit.

Aan de hand van bestaande kennis bij de projectuitvoerders, en op basis van interviews met externe experts en stakeholders (waaronder enkele veehouders), is een overzicht gemaakt van alle mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om methaan en ammoniak te reduceren. In het overzicht zijn niet alleen bestaande oplossingen, maar ook potentiële oplossingen die nog worden onderzocht of die nog geoptimaliseerd moeten worden, opgenomen. Alle mogelijke maatregelen zijn samengevat in een beperkter aantal hoofdoplossingsrichtingen voor de melkvee- en varkenshouderij. Per oplossingsrichting is met vertegenwoordigers van de sectoren een SWOT-analyse gemaakt. Op die manier zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Eindresultaat project

Het eindresultaat is een zo volledig mogelijk overzicht van maatregelen, oplossingen en technieken voor emissiereductie op het gebied van methaan en ammoniak. Tevens bieden we met beschrijvingen en SWOT-analyses (opgesteld door mensen in de sectoren zelf) inzicht in de relevante aspecten van de belangrijkste oplossingsrichtingen voor emissiereductie.

Het overzicht biedt inzicht aan beleidsmakers en sectorvertegenwoordigers in de mogelijke maatregelen die nu kunnen worden genomen en/of in de toekomst ingezet kunnen worden. Tevens geeft het inzicht in welke oplossingen te investeren in de vorm van bijvoorbeeld nieuw onderzoek en/of praktijkimplementatie. Daarmee geeft het rapport input aan nieuwe onderzoekthema’s, pilots, demo’s en invoering op boerenbedrijven via onder andere het programma Integraal Aanpakken.

Bronnen

(3)