Nieuws

Proef met meten emissies bij verschillende stalsystemen

Stalvloer - via WUR
WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Stalsystemen, Metingen
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Op de Dairy Campus vindt een proef plaats met het meten van emissies van methaan, lachgas en ammoniak bij dichte vloer en een beluchte strostal. Dit gebeurt in de milieustal op de proeflocatie in Leeuwarden.

Om te kunnen meten zijn verschillende aanpassingen gedaan aan het vloersysteem. Deze meetronde is een onderdeel van het project 'Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal'. Wageningen Livestock Research onderzoekt hierbij de variatie in uitstoot bij de ligboxenstal en de vrijloopstal. De proef maakt onderdeel uit van het onderzoek Veehouderij & Klimaat.

Vergelijkingen met roostervloer

Een gedeelte van de bestaande roostervloer is afgedekt met een dichte ‘renovatievloer’ van rubber en voorzien van een mestschuif met afsluitbare afstort naar de bestaande mestkelder. Ook is in een andere afdeling van de milieustal een prefab dichte betonvloer geplaatst. Deze vloer is eveneens voorzien van een mestschuif met afsluitbare afstort naar de bestaande mestkelder. Op beide vloeren worden mest en urine, ieder uur of ieder 2 uur afgevoerd naar de onderliggende mestkelder. De emissies worden vergeleken met die uit 2 afdelingen met een roostervloer.

Stal zonder ligboxen

Naast de metingen in de ligboxenstal worden ook emissies gemeten van 2 stalsystemen zonder ligboxen. Eén daarvan is een drainerende kunststof vrijloopbodem die de dunne fractie scheidt van de vaste mest. Deze mest wordt vervolgens afgevoerd door een mestrobot. De andere is een vrijloopstal met strobed dat dagelijks belucht wordt. De mest en urine worden opgenomen door het stro en uiteindelijk omgezet naar ruige organische mest. Voor dit staltype is veel belangstelling vanuit de biologische melkveehouderij, omdat het mogelijk een emissie-vriendelijk alternatief kan zijn voor de potstal. Ook deze afdelingen worden vergeleken met de afdelingen met een ligboxenstal en roostervloer.

Bron: Melkvee, 17 december 2019

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid