Nieuws

Provinciale Statenleden op de Dairy Campus

Samenvatting
  • Onderwerp
    Terugblik bezoek provinciale staten
De provincies hebben een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming in de veehouderij. Om goed invulling te kunnen geven aan die rol is inhoudelijke kennis over emissies, onderzoek en oplossingsrichtingen heel bruikbaar. Daarom nodigde Integraal Aanpakken donderdagavond 7 april Provinciale Statenleden van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen uit op de Dairy Campus. Centraal stonden de mogelijkheden die er zijn om emissies te reduceren via maatregelen op gebied van voer, stal, dier en mest.

Vanuit de klimaat- en stikstofopgaven schetste projectcoördinator Harry Kager (Schuttelaar & Partners) hoe binnen Integraal Aanpakken gewerkt wordt aan het ontwikkelen van werkbare en rendabele maatregelen voor de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de veehouderij. Sifra Bol van Wageningen Livestock Research gaf een heldere presentatie over de huidige onderzoeken naar emissiereductie via voer-, dier- en managementmaatregelen. Onder leiding van Eke Folkerts van Dairy Campus kreeg het gezelschap een rondleiding door een aantal stallen waarin deze onderzoeken worden uitgevoerd. We zagen een voerrobot dierspecifieke rantsoenen uitdelen, we zagen de apparatuur die emissies meet en we hoorden tal van anekdotes over de koeien en het onderzoek. Door het onderzoek in de praktijk te zien, ging het duidelijk meer leven bij de aanwezigen.

Cathy van Dijk, projectleider bij het Netwerk Praktijkbedrijven, vertelde over de opbouw en het doel van dit netwerk. Eigenlijk is de oprichting van het netwerk zelf al een groot succes: melkveehouders verenigen en samen laten werken aan emissiereductie is geen eenvoudige opgave. Doel van het netwerk is dat 80% van de Nederlandse melkveehouders op de hoogte is van het netwerk, waarvan 20% zichtbaar aan de slag is met emissiereductie. Hierna lichtte WLR-onderzoeker Hendrik Jan van Dooren het onderzoek naar mestadditief magnesiumchloride toe, als antwoord op een specifiek verzoek dat vooraf was ingediend door de provincies. Dit middel wordt nu getest op Dairy Campus, nadat de resultaten van een kleinschalige pottenproef veelbelovend bleken.

Tijdens de presentaties, de vragenronde en de gesprekken achteraf kwam naar voren dat er zeker mogelijkheden zijn veel emissies te reduceren via voer-, dier- en managementmaatregelen. De Statenleden benadrukten meermaals het belang van praktijkrijpe oplossingen voor een vlotte aanpak. Voor alle partijen bleek dit een geslaagde avond, waarin veel informatie is gedeeld en verkregen. In de komende maanden organiseert het programma Integraal Aanpakken meer bijeenkomsten met Provinciale Staten in Nederland. Soms in een andere vorm, met andere sprekers of met een specifieke focus naar aanleiding van een verzoek vanuit de provincie. Via de nieuwsbrief en de website van Integraal Aanpakken wordt u daarover op de hoogte gehouden.

Deze activiteit vond plaats in het kader van het programma Integraal Aanpakken, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV.