Nieuws

Terugblik: Bijeenkomst vergroten impact Integraal Aanpakken

In ‘Integraal aanpakken’ gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel van het programma is om praktische en rendabele maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Op 16 maart jl. zijn 26 belanghebbenden, waaronder veehouders, sectorpartijen, sector­vertegenwoordigers en brancheorganisaties, bijeengekomen op de Eemlandhoeve om stil te staan hoe de impact van Integraal Aanpakken te vergroten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Het programma van 16 maart jl. bestond uit verschillende presentaties over de communicatie en aanpak van het programma Integraal Aanpakken en het doel om te komen tot goede oplossingen om emissies te reduceren. Het was een interactieve sessie met een positieve sfeer en veel input van de deelnemers.

Doel Integraal Aanpakken

Met Integraal Aanpakken wordt een interdisciplinaire aanpak nagestreefd, waarbij het doel is om met verschillende belanghebbenden de methaan- en ammoniakuitstoot te reduceren en daarbij rekening te houden met het milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn en het verdienmodel van de veehouder. Daarnaast worden alle effecten op de boerderij integraal bekeken. Door input te vergaren van belanghebbenden kan het programma verbeterd worden.

Tijdens de sessie kwam naar voren dat praktijkvoorbeelden goed werken. Veehouders willen namelijk kunnen zien dat het werkt en willen dit bespreken met andere veehouders. Daarnaast is een actieve rol van de veehouder in de onderzoeken en pilots als gesprekspartner van de onderzoeker essentieel. Daarbij dienen er ook gesprekken tussen de veehouders met de andere stakeholders te worden gevoerd om tot goede integrale oplossingen te komen. Partijen wezen er ook op dat het bij veel veehouders nodig zal zijn om aan de bewustwording te werken op klimaat en stikstof en daarna te proberen impact te maken. Tot slot zien diverse partijen mogelijkheden om samen te werken met Integraal Aanpakken om kennis over werkende oplossingen te verspreiden in de sector.

Meer foto's van de bijeenkomst