Nieuws

Terugblik Informatiebijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de provincie

Koe in wei - GregMontani via Pixabay
Bron foto: GregMontani (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Betrekken provincie
  • Interessant voor
    Beleidsmedewerkers
Voor beleidsmedewerkers van de provincies Groningen, Zeeland, Drenthe en Utrecht zijn in het najaar van 2022 bijeenkomsten georganiseerd vanuit het programma Integraal Aanpakken over emissiereductie in de veehouderij. Hierbij werd de stand van zaken van mogelijke oplossingen besproken om methaan- en ammoniakemissie in de veehouderij te reduceren.

Per bijeenkomst werd gestart met een inleiding vanuit de provincie, waarbij de verschillende opgaven werden besproken. Het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) wordt momenteel op regionaal niveau uitgewerkt om straks aan de rijksopgave te voldoen. Vervolgens werd vanuit het programma Integraal Aanpakken toegelicht via welke vier oplossingsrichtingen aan de onderzoeken, pilots, demo’s en kennisverspreiding wordt gewerkt (voer, dier, stal en mest) binnen het programma.

Er werden experts uitgenodigd die dieper op specifieke onderwerpen konden ingaan. Interactie stond centraal, waardoor er veel mogelijkheid was voor discussie. Zo vertelde Gerard Migchels (WLR, projectleider Netwerk Praktijkbedrijven) over Netwerk Praktijkbedrijven, borging en de stal APK. Sifra Gerrits (WUR, projectcoördinator) nam ons mee in de lopende onderzoeken bij Wageningen University and Research en de resultaten hieruit tot nu toe. Jan Huijsmans (WUR) ging dieper in op mestaanwending en Michel de Haan (WUR) lichtte toe hoe maatregelen momenteel terugkomen in de (emissie)cijfers. Chris van Naarden (Ministerie van LNV, financier van het programma Integraal Aanpakken) nam deel aan de bijeenkomst in Utrecht om de potentie van verschillende maatregelen te bespreken.

De reacties waren zeer positief, we hopen dat de aanwezigen de informatie kunnen gebruiken bij de aanpak in het landelijk gebied en de bijbehorende gebiedsprocessen.