Nieuws

Terugblik Informatie­bijeenkomst Provinciale Staten, provincie Gelderland en Overijssel

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ammoniak- en methaanreductie
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Op woensdagavond 21 september werd een informatiebijeenkomst over het programma Integraal Aanpakken georganiseerd voor de provincies Gelderland en Overijssel op agro-innovatiecentrum De Marke. Van beide provincies waren zowel beleidsmedewerkers aanwezig (werkzaam op dossiers zoals stikstof, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte aanpak) als statenleden (CDA, PVDA en Groep Brommer).

Projectleider communicatie en afstemming Harry Kager opende de avond met een uitleg over de beleidsdoelen, de opzet van het programma, de projectpartners en een korte uitleg over het verschil tussen methaan en stikstof en de herkomst daarvan. Ook werden de vier oplossingsrichtingen waar het programma Integraal Aanpakken zich op richt (voer, dier, stal en mest) geïntroduceerd.

Sifra Gerrits van Wageningen Livestock Research presenteerde per oplossingsrichting de lopende onderzoeken bij WLR en de uitdagingen hierin. “Er is geen gouden ei waarmee we in één klap emissie reduceren in de veehouderij en dit ook werkbaar en borgbaar kunnen maken.” Vragen vanuit de zaal gingen onder andere over de invloed van kruidenrijk grasland, het aanwenden van stalmest/stromest in plaats van gescheiden mestfracties en de relatie tussen koeienras en methaanemissie.

Netwerk Praktijkbedrijven

Cathy van Dijk van LTO Noord lichtte de opzet van Netwerk Praktijkbedrijven toe, waarvan zij samen met Gerard Migchels van Wageningen Livestock Research projectleider is. Met 18 onderzoeksbedrijven wordt intensief data verzameld en met 22 demonstratiebedrijven worden maatregelen verder in de praktijk geïmplementeerd. Deze 40 vaste deelnemers krijgen intensieve begeleiding en alles wat hier naar boven komt en praktijkrijp is wordt verder getoetst bij de 70 ambassadeurs die het Netwerk rijk is. Hun ervaringen helpen mee om de rest van Nederland met uitgewerkte en maatregelen die in de praktijk getoetst zijn ook aan de slag te laten gaan.

Cathy benadrukt het belang van een integrale aanpak waarbij allereerst wordt gekeken naar rantsoen, omdat rantsoen effect heeft op alle andere emissies op het boerenerf. De ‘Stal-APK’ kwam aan bod maar ook maatregelen voor ammoniakreductie op zandgrond en gevolgen voor omliggende boeren bij een ‘buur’ die vrijwillig stopt werden besproken.

Rondleiding

De besproken onderwerpen, waaronder sensoren, werden tijdens een rondleiding getoond en besproken door boer en projectleider Gerjan Hilhorst. Op De Marke wordt onderzoek gedaan naar kringlooplandbouw, de effecten van klimaat, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw. De Marke fungeert als ontmoetingsplek voor boeren, onderwijsdoeleinden en agrarische bedrijven. Gerjan sprak van de uitdagingen van alle opgaven die er liggen voor de boer. Waar is op te sturen en waar ben je allemaal afhankelijk van?

Netwerk Praktijkbedrijven organiseert kennissessies en bijeenkomsten om de bevindingen uit het project te delen met anderen en juist op demonstratiebedrijven te laten zien wat er allemaal wél al kan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.netwerkpraktijkbedrijven.nl waar dit najaar meer op de agenda te vinden zal zijn.

We hopen dat de aanwezigen de informatie kunnen gebruiken bij de aanpak in het landelijk gebied en de bijbehorende gebiedsprocessen. Voor eventuele vervolgbijeenkomsten over Integraal Aanpakken kan contact worden opgenomen met Malou Vijfhuizen.