Nieuws

Terugblik Symposium voor erfbetreders: 'Methaan in de veehouderij'

Samenvatting
  • Onderwerp
    methaanreductie
  • Interessant voor
    erfbetreders en bedrijfsadviseurs
Op donderdag 23 november verzamelden 140 deskundigen op het gebied van wetenschap, beleid en praktijk zich op het ZLTO-kantoor in Den Bosch voor een symposium over methaanuitstoot in de veehouderij, en de mogelijkheden tot reductie. Het Symposium voor erfbetreders met als thema 'Methaan in de veehouderij', georganiseerd door het programma 'Integraal Aanpakken', was een dag vol inzichten en discussies over methaan en de verduurzaming van de sector. Erfbetreders kregen de laatste inzichten uit het onderzoek en konden met de onderzoekers en elkaar in gesprek.

De dag begon met een presentatie van Theun Vellinga van Wageningen Livestock Research, waarin hij de achtergrond en de haalbaarheid van methaanreductie in de veehouderij belichtte. Zo benadrukte hij dat het voerspoor een cruciale factor is voor verdere reductie van methaanemissies in de melkvee- en varkenshouderij. Bovendien concludeerde Theun op basis van zijn onderzoek: “het doel om 30% van de methaanuitstoot te reduceren in 2030 kan gehaald worden door een combinatie van krimp van de melkveestapel en toepassing van maatregelen in de melkvee- en varkenshouderij. Tegelijkertijd is dit in de praktijk nog wel een uitdaging want het is sterk afhankelijk is van deelname van veehouders en kwaliteit van de uitvoering”.

Vervolgens deelde Chris van Naarden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie van het ministerie op het behalen van de klimaat- en methaanopgave voor de veehouderij, met de nadruk op de belangrijke rol innovatie en onderzoek. Waarbij het door LNV gefinancierde programma 'Integraal Aanpakken' een sleutelrol speelt in het organiseren van toegepast en praktijkgericht onderzoek naar het dier-, voer-, stal- en mestspoor. In lijn met de rol van innovatie en onderzoek zet het ministerie in op het bedrijfsspecifiek meten van emissies om zo het voor de veehouder mogelijk te maken te sturen op lagere emissies. De veehouder wordt hiermee aan het roer gelaten.

Harm Wientjes van Melkveehouderij Schipperspeel in Oploo en Martin Houben van Houbensteyn Groep in Ysselsteyn gaven hun perspectieven uit de praktijk. Ze gingen in op hoe methaanuitstoot de boeren en hun leveranciers beïnvloeden en benadrukte hoe deze perspectieven ingezet kunnen worden om kansen te creëren op gebied van methaanreductie via o.a. vergisting.

Break-out sessies

Het symposium bood deelnemers ook de kans om deel te nemen aan break-out sessies, gericht op cruciale thema's in de melkveehouderij en varkenshouderij. Zo ging Aniek Bouwman in op de rol van fokken voor het behalen van de methaandoelstellingen. Zij gaf aan dat per 2025 enterische methaanemissie wordt meegenomen in de fokwaarden voor melkvee. In een andere sessie gaven Alfons Jansman, Léon Sebek en Cindy Klootwijk inzicht in het effect van voeder en beweiding op methaanemissies door vertering en pensfermentatie. Via voermaatregelen en beweiding is eveneens reductie te behalen van methaan en ammoniak. Tenslotte toonden Bram Bos, Hans Groot Wassink en André Aarnink het effect van verschillende mest- en stalinnovaties op methaan- en ammoniakemissies voor zowel melkveehouderij en varkenshouderij.

De kracht van kennis

Het ‘Methaan in de veehouderij' symposium was een geslaagde dag vol kennisdeling en discussie over methaanonderzoek in de veehouderij. De dag werd afgesloten door Elian Verscheijden, programmamanager van Integraal aanpakken. Elian benadrukte het belang van het toepassen van deze theoretische inzichten in de praktijk om methaanemissies in de veehouderij te verminderen. Ook na terugkoppeling vanuit de zaal was de boodschap duidelijk: met deze kennis in handen, hebben we de kracht om de metaanemissies uit de veehouderij te reduceren en de sector een stukje duurzamer te maken.