Nieuws

Uitnodiging Webinar voor omgevingsdiensten en gemeenten

Samenvatting
 • Onderwerp
  Omgeving, Emissiereductie
 • Interessant voor
  Varkenshouder, Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij; hoe zien we de toekomstige vergunningverlening en wat kan real time monitoring betekenen?

De wereld rondom vergunningverlening is volop in beweging. U maakt dit direct in uw werkzaamheden mee. Denk hierbij aan de omgevingswet, maar er zijn meer ontwikkelingen. Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. De overheid en veehouderijsector willen de emissies van broeikasgassen in de veehouderij in 2030 hebben verminderd met 1,2 tot 2,7 megaton CO2-equivalenten. Daarnaast speelt de stikstofproblematiek.

Om de klimaatdoelen per 2030 (en daarna) en andere reductiedoelstellingen te halen is onderzoek nodig. Het gaat daarbij om nieuwe kennis over het verminderen van emissies, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het ontwikkelen van reductiemogelijkheden voor en met de praktijk. Dit onderzoek, met de naam ‘Integraal aanpakken’, gaat om een integrale benadering waarbij er aandacht is voor het meten en reduceren van zowel methaan als ammoniak, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) met diverse partners, zoals CLM, LTO met haar regionale organisaties en Schuttelaar & Partners.

De reductie van de emissie van stikstof en methaan vraagt aandacht voor de gehele keten van dierlijke productie, van voerproductie, beweiden, stalsystemen en mestopslag en -bewerking. En heeft daarmee een grote impact op diverse aspecten van vergunningverlening van agrarische bedrijven. Om u inzichten te geven in de laatste ontwikkelingen verzorgen WUR en ZLTO deze Webinar voor medewerkers van omgevingsdiensten en gemeenten over de klimaatopgave, onderzoek en metingen in stallen en eventuele gevolgen op termijn hiervan voor toezicht en handhaving. Daarnaast vragen wij uw input over welke aandachtspunten in stal- en meetsystemen van belang zijn voor toekomstige mogelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving.

De online bijeenkomst vindt plaats op 22 september 2021 van 10:30 tot 12:00 uur.

Deelname is na aanmelding kosteloos. Als u zich opgeeft via onderstaande link, ontvangt u een dag voor het Webinar een uitnodiging voor deelname aan het Webinar: Klik op deze link

Programma:

 • Welkom
 • Doel van de bijeenkomst door Ton van Korven (ZLTO)
 • Nico Ogink (Wageningen Livestock Research) geeft de voorlopige resultaten van onderzoek naar metingen in de stal. Wat kunnen we meten in de stal, en hoe kunnen we dat toepassen in de monitoring van stalemissies. Toelichting op het meten van werkelijke emissies op veehouderijbedrijven.
 • Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geeft zijn visie, en de ontwikkelingen rondom de toekomstige ontwikkeling van doelvoorschriften als vervanger van middelvoorschriften, real time monitoring en metingen en dit in relatie tot individuele verantwoordelijkheid en afrekenbaarheid.
 • Van middel naar doelvoorschriften, wat kan met metingen en monitoring en wat betekent dit voor vergunningverlening en toezicht & handhaving.
 • Leveren van input voor onderzoek t.a.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Ruimte voor vragen en discussie
 • Afsluiting

(Bron foto: Shutterstock)