• artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 19: 12
  2022

  PPP-Agro: 'Extensiveren heeft hoge prijs'

  Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen voor melkvee kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten. Maar daar hangt dan wel een stevig prijskaartje aan.

 • artikel
  Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond 128 21: 50 - 51
  2022

  Maatregel 7 : Verstrekking van nitraat ; Erg makkelijk toepasbaar , maar met meerkost (Convenant Enterische Emissies : deel 7)

  Als eerste boer in ons land gebruikt Geert Vandenbussche van de Biezenhoeve uit Watou (Poperinge) nitraat als toevoeging in het rantsoen om de methaanuitstoot van zijn koeien te reduceren. Het middel blijkt aan zowat alle gunstige voorwaarden te voldoen om een succes te worden, al zal volgens Geert de hele keten zijn verantwoordelijkheid moeten nemen in het verdelen van de eindfactuur.

 • rapport
  Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit
  2022

  Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

 • video
  Universiteit van Nederland
  2022

  Hoe betrouwbaar zijn de stikstofmodellen?

  De zomer van 2022 staat in het teken van protesten van boeren. Sinds minister van landbouw Christianne van der Wal (VVD) op 10 juni de stikstofdoelenkaart bekend maakte om de uitstoot van stikstof terug te dringen, laten zij luidkeels hun stem horen. Een deel van hun ging over tot radicale acties, maar ook onder de vreedzaam protesterende boeren is er veel woede over de kabinetsplannen. Die komen erop neer dat vooral veeboeren fors minder stikstof moeten gaan uitstoten met hun bedrijf. Dat komt in sommige gevallen erop neer dat boerenbedrijven zullen moeten stoppen. De plannen van het kabinet zijn gebaseerd op metingen, berekeningen en modellen. Maar kloppen die wel? Stikstofonderzoeker Marloes Penning de Vries (Universiteit Twente) legt het uit in de Werkplaats.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 13: 7
  2022

  'Stel extensivering verplicht' : Opinie

  Verplichte extensivering van melkveehouders in en bij Natura 2000-gebieden helpt de stikstofdepositie te verlagen. Ook wordt zo uitkoop voorkomen, betogen Jan Sonneveld en Joost Verheijen.

 • video
  Netwerk Praktijkbedrijven
  2022

  Van integrale aanpak naar maatregelen

  Gerard Migchels van Wageningen University & Research legt in deze animatie uit hoe je met een combinatie van maatregelen een ammoniakreductie van 50 tot 70% kan realiseren. Kijk op www.netwerkpraktijkbedrijven.nl voor meer informatie.

 • artikel
  Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond 128 1: 32 - 33
  2022

  Maatregel 5 : dubbeldoelrassen ; Eenvoudig ras , met een dubbel doel (Convenant Enterische Emissies : deel 5)

  Een dubbeldoelras, dubbel de fun of dubbel de problemen? Voor Thijs Rummens uit Vissenaken is het het eerste. Samen met zijn vader Dirk houdt hij een negentigtal witblauwe koeien van het mixte type met bijbehorend jongvee. Het ras ‘uit het midden’ gedijt het beste bij een net iets minder intensieve aanpak. Wie weet vindt het ras met de extra klemtoon op het terugdringen van enterische emissies een tweede adem?

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 9: 6
  2022

  Nederland mag in Brussel op voor derogatie

  De Europese Commissie heeft voldoende vertrouwen in de Nederlandse gebiedsgerichte aanpak die de landbouw in balans moet brengen met milieudoelen. Daarmee is verlening van de derogatie een stapje dichterbij gekomen. Wel zullen de noodzakelijke maatregelen voor veel agrarisch ondernemers ingrijpend zijn.

 • overig
  Forschungsbericht Agrartechnik des Arbeitskreises Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft (MEG) 477.
  2009

  Minderung der Methan-, Ammoniak- und Lachgasemissionen aus Schweinemastställen durch Flüssigmistbelüftung

  Het doel van dit proefschrift was een procedure te ontwikkelen waarmee de emissie van ammoniak, dinitrous oxyde en methaan van varkensdrijfmest door drijfmestbeluchting beduidend kan worden verminderd

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 296.
  2010

  Fijnstofemissie uit stallen: melkvee = Dust emission from animal houses: dairy cattle

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit melkveestallen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 292.
  2010

  Fijnstofemissie uit stallen: vleesvarkens = Dust emission from animal houses: growing and finishing pigs

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit vleesvarkensstallen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 293.
  2010

  Fijnstofemissie uit stallen: biggen = Dust emission from animal houses: piglets

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit biggenstallen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 294.
  2010

  Fijnstofemissie uit stallen: dragende zeugen = Dust emission from animal houses: pregnant sows

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit stallen met dragende zeugen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald.

 • artikel
  V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector 6 3: 14 - 16
  2009

  Kelderlucht afzuigen uit melkveestallen lijkt perspectiefvol

  Om de ammoniakemissie uit melkveestallen te verminderen is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de vloeren in stallen. Voordeel hiervan is dat de vorming van ammoniak bij de bron wordt aangepakt. Nadeel is het spanningsveld tussen beloopbaarheid en emissievermindering. ASG onderzoekt daarom de mogelijkheden van het aanzuigen en zuiveren van kelderlucht. Modelberekeningen laten zien dat dit perspectiefvol is

 • artikel
  Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS 26 9: 10 - 12
  2009

  Methaan te lijf via voer : melkveebedrijven kunnen uitstoot beperken door aanpassen van het rantsoen

  De melkveesector draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen veehouders die emissie terugdringen? Wageningse onderzoekers verwijzen onder meer naar het spoor van het rantsoen. Ook een hogere melkproductie per koe helpt.

 • rapport
  Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR 211.
  2009

  Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op het melkveebedrijf : berekeningen voor praktijkbedrijven = Decreasing greenhouse gas emissions on dairy farms

  Berekeningen van broeikasemissies voor een groep bedrijven en van maatregelen om de uitstoot te perken, tonen aan dat er tussen bedrijven verschil bestaat in kosteneffectiviteit van emissiebeperkende maatregelen. Met een combinatie van maatregelen kan een verdere reductie van 100 tot 200 gram per kg melk worden bereikt. Het bedrijfsresultaat zal licht kunnen dalen tot duidelijk toenemen. Samen met de gerealiseerde vermindering van de uitstoot tussen 1990 en 2007 is een emissiereductie van 30% haalbaar

 • artikel
  V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector 6 4: 18 - 20
  2009

  Meten aan Balansbal en Comfort Slat Mats

  De ammoniakemissie in Nederland is sinds 1990 gehalveerd tot 133 kiloton (2007). Het aandeel van de landbouw is in die jaren vrijwel constant gebleven. De overheid zet in op een daling en er wordt daarbij steeds nadrukkelijker naar de melkveehouderij gekeken. Ook ervaren veehouders steeds meer belemmeringen bij het realiseren van uitbreidingsplannen

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 277.
  2009

  Fijnstofemissie uit stallen: vleeskalkoenen = Dust emission from animal houses: turkeys

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit stallen met vleeskalkoenen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 275.
  2009

  Fijnstofemissie uit stallen: vleeskuikens = Dust emission from animal houses: broilers

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit vleeskuikenstallen. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald

 • rapport
  Report / Wageningen UR Livestock Research 279.
  2009

  Fijnstofemissie uit stallen: leghennen in scharrelhuisvesting

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van fijnstof (PM10 en PM2,5) uit leghennenstallen met scharrelhuisvesting. Additioneel zijn de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur bepaald

1 2 3 ... 66