Nieuws

Programma Integraal Aanpakken 2024: verduurzaming van de veehouderij

Bron foto: Harry Kolenbrander
Samenvatting
  • Onderwerp
    Onderzoeksagenda Integraal Aanpakken
  • Interessant voor
    onderzoekers, beleidsmakers, (melk)veehouders
Bekijk de bronnen
Binnen het kader van Integraal Aanpakken is het afgelopen jaar de Advies Commissie (AC) tot stand gebracht. De AC is verantwoordelijk voor het geven van advies aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met betrekking tot ingediende onderzoeksvoorstellen. Deze commissie bestaat uit senior onderzoekers van diverse afdelingen van Wageningen Livestock Research, met Karel de Greef, Léon Sebek en Bram Bos als vertegenwoordigers voor respectievelijk Genetica, Diervoeding en Animal Farming Systems.

In samenwerking met LNV heeft de AC strategische doelen vastgesteld voor de toekomstige koers van Integraal Aanpakken en een oproep gedaan voor onderzoeksvoorstellen voor het jaar 2024. Onderzoekers konden voorstellen indienen met betrekking tot methaanemissiereductie. Na zorgvuldige selectie van projecten, werd eind oktober de subsidieaanvraag voor 2024 ingediend bij het Ministerie van LNV.

Zes nieuwe projecten van start

Het komende jaar zullen er 6 nieuwe projecten van start gaan binnen Integraal Aanpakken. Het eerste project staat open voor internationale samenwerking met experts op het gebied van klimaat. Dit markeert een verschuiving van de traditionele focus op de Nederlandse situatie, in de hoop te leren van internationale casestudies. Het tweede project richt zich op het daadwerkelijk implementeren van koeien met fokwaarden die zorgen voor lagere methaanemissie in de praktijk, met onder andere een praktijkproeven. Wageningen Economic Research zal een leidende rol spelen in een onderzoek naar de economische en sociale aspecten van praktisch haalbare oplossingen voor methaanemissiereductie. Daarnaast wordt onderzocht of het aanzuren van inoculum (mest die overblijft in de put na het leegrijden) in varkens- en melkveestallen een interessante maatregel is om methaanemissie te verminderen. Twee projecten gaan zich richten op grasmanagement in relatie tot methaan en ammoniak, en op de rol van suikers in vers gras bij de vermindering van methaanemissie tijdens weidegang in het voorjaar. Bovendien zijn er nog circa 16 lopende projecten binnen Integraal Aanpakken.

Ambitie

De ambitie van Integraal Aanpakken is om tegen 2030 een aanzienlijke reductie van 30% in methaanemissie te bereiken ten opzichte van 2020, met als lange termijndoel volledige klimaatneutraliteit tegen 2050. Voor een gedetailleerd overzicht van de voortgang in de richting van deze doelen, verwijzen we naar het Methaan Symposium dat op 23 november heeft plaatsgevonden.